Algemene verkoopsvoorwaarden

Als Producer wordt verstaan de fabrikant‐Producent
Als verkoper wordt verstaan WoodVille design bvba
Als klant wordt verstaan de koper

1 “ALGEMEEN”
Behoudens anders luidende vermelding, handelen wij te dezer gelegenheid en voor elke latere overeenkomst enkel tegen onze algemene voorwaarden. Alle aankoop‐ of andere voorwaarden zijn ons niet tegenstelbaar. De overeenkomsten afgesloten door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na onze goedkeuring. Onze vertegenwoordigers zijn niet bevoegd om onze facturen te innen noch om een geldige kwitantie te geven. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

2 “OFFERTE”
Geldigheidsdata van aangeboden prijzen zijn gegeven door middel van een schriftelijke aanbieding per e-mail of brief. Tenzij een andere geldigheidsdatum is ingegeven, zijn onze offerte voor een periode van 30 dagen geldig vanaf de datum van afgifte. De geboden prijzen zijn niet bindend tot zolang de producent gedetailleerde werktekeningen heeft voorbereid voor het gevraagde gebouw en een gedetailleerde berekening van de hoeveelheden in overeenstemming met de tekeningen heeft aangeboden. Prijzen zijn bindend van zodra de offerte zal worden omgezet tot een order.

3 “ORDER”
Alle bestellingen voor de firma WoodVille design worden schriftelijk per e-­‐mail of per post toegezonden. Bestellingen zullen pas formeel door WoodVille design worden aanvaard door de ontvangstdatum van de orderbevestiging en / of de door beide partijen ondertekende contracten. Als om welke reden dan ook er geen overeenkomst gesloten is, zal de Klant door deze algemene verkoopsvoorwaarden gebonden zijn. Indien de Klant nalaat de deadline voor vooruitbetaling na te komen die in het contract is opgenomen, kan de termijn voor de uitvoering van de opdracht worden uitgesteld. Nieuwe termijnen worden dan overeengekomen op basis van een document opgesteld als bijlage bij het contract en ondertekend door beide partijen. Alle andere voorgaandelijke schriftelijke overeenkomsten komen dan te vervallen bij toevoeging in het contract.

4 “LEVERING”
Behoudens uitdrukkelijke vermelding, zijn de leveringstermijnen niet bindend; zij worden slechts ter inlichting vermeld. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijnen kan in geen enkel geval worden ingeroepen om de bestelling te annuleren, de levering te weigeren, de facturen niet te
betalen of schadevergoeding te eisen. Heirkracht en overmacht geven ons het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen.
De verzending van de goederen geschiedt steeds op risico van de bestemmeling, welke de bijzondere leveringsvoorwaarden ook mogen zijn.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade tijdens het transport veroorzaakt aan product of verpakking. Deze zijn te verhalen op de producent. Indien de levering wordt vertraagd door oorzaak van de Klant, dan heeft de verkoper het recht om een vergoeding voor extra opslagkosten van 2% ten opzichte van niet-­‐geleverde productwaarde per week aan te rekenen.

5 “GARANTIE”
De product (en) zijn ontworpen om een lange tijd mee te gaan mits correct onderhoud. Echter, de producent garandeert dat de dragende constructies van product(en), vrij zijn van elke belangrijke tekortkoming voor een periode van twee jaar vanaf de datum van levering. Garantie is geldig in volgende omstandigheden: Klant heeft alle gedeeltelijke betalingen uitgekeerd; geleverde product (en) zijn opgeslagen en worden gebruikt in normale omstandigheden; Product (en) zijn gemonteerd onder het toezicht en de controle van een bouwspecialist met bijbehorende kennis en ervaring; de voltooide bouwwerken zijn goedgekeurd door de genoemde specialist; Product(en) zijn gemonteerd binnen drie maanden na afgesproken levertijd. Afstelling en onderhoud vallen niet onder de garantie.
De verkoper is niet verantwoordelijk voor de extra kosten van het werk, assemblage of levering die kunnen ontstaan wegens een reparatie, relais of schade die veroorzaakt worden door de klant of verkeerde zorg van materialen.
Garantie dekt niet het natuurlijke kraken, buigen of draaien van hout, blauwheid of schade die wordt veroorzaakt door verkeerdelijke zorg van de Klant. Garantie dekt ook niet het natuurlijke gedrag van hout veroorzaakt vanwege zijn eigen kenmerken, zoals uitzetting, krimp en ongelijkheid in kleur. De klant is verantwoordelijk voor de opslag van het verpakte product en voor de schade van de verpakking (niet veroorzaakt door het transport). De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele bijwerkingen veroorzaakt door te lange opslag (niet meer dan drie maanden) van de ongemonteerde product(en). Garantie vervalt, wanneer het product niet wordt opgeslagen, gebruikt of onderhouden volgens de onderhoudsrichtlijnen.

6 “PRIJZEN”
Onze facturen zijn opgemaakt tegen het tarief dat geldt op het moment van de bestelling welke aanvaard is door beide partijen.
Onze prijzen gelden exclusief B.T.W. Het wisselrisico komt ten laste van de koper. Het uitgeven van handelswissels of het verlenen van termijnen of uitstel brengen geen schuldvernieuwing mee.

7 “BETALINGSVOORWAARDEN”
Een aanbetaling van 50% van de volledige koopprijs is verschuldigd bij bestelling van het product(en). Het saldo van de prijs moet worden betaald 21 dagen vóór de verzending van het product (en). Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de datum van de factuur. Het transactie bedrag wordt beschouwd als betaald na ontvangst van deze bedragen op de bankrekening van de verkoper. Als de klant niet in staat is om zijn betalingsverplichting uit te voeren, kan de verkoper de overeenkomst schriftelijk opzeggen ten aanzien van niet geleverde goederen. De verkoper behoudt zich ook het recht voor om de productie van het product en de vervulling van het contract uit te kunnen stellen tot een nieuwe overeenkomst over de termijnen is bereikt. De nieuwe termijnen zullen ook rekening houden met de producent zijn Productieplan.
Behoudens anders luidende vermelding zijn onze facturen betaalbaar op onze zetel te Atomiumlaan 1 PB33, 1020 Brussel-Belgie. Op de factuurdatum. De niet-­‐betaling van een enkel factuur of wissel op de vervaldag maakt echter het nog verschuldigde bedrag op alle andere, zelfs niet vervallen , facturen of wissels van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling invorderbaar.

Elke vertraging in de betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de aanrekening van een rente ad 1,5% per maand. In geval van niet gerechtvaardigde, zelfs gedeeltelijke, ontstentenis van betaling, zal de schuld daarenboven worden vermeerderd met 15% van het bedrag van de factuur of van de wissel met een minimum van 123,95 euro als vaste vergoeding voor de geleden schade en met eventuele gerechtskosten, dit al zonder ingebrekestelling en van rechtswege. In geval
van vertraging in de betaling zijn wij voorts ertoe gerechtigd de uitvoering van de lopende bestellingen of alle verplichtingen tegenover de koper op te schorten of te annuleren en dit zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met schadeloosstelling.

8 “EIGENDOMSVOORBEHOUD”
De verkoper blijft eigenaar van de geleverde Product (en) tot deze volledig betaald zijn aan de verkoper. Dit betreft ook mogelijke betalingen voor transport en bouw. Als om wat voor reden de Klant niet wil of niet in staat is om betalingen te vereffenen, dan heeft de verkoper het recht om het product te verkopen, dit voor dekking van de kosten die hij heeft gehad of zal hebben met de verkoop van het product, inclusief eventuele kortingen voor de nieuwe koper. De verkoper heeft het recht om het product te verkopen, als alle betalingen niet zijn vereffend na twee maanden na de overeengekomen leveringsdatum. Het saldo van de factuur blijft, na verkoop van het pakket aan een derde, nog verschuldigd door de eerste koper indien bij de tweede koper niet de volledige som kon bekomen worden.

9 “REGELING VAN CLAIMS EN GESCHILLEN”
Als een partij gerechtvaardigde en goed onderbouwde claims tegen de andere partij heeft, moeten deze schriftelijk worden ingediend per post of e‐mail, met inbegrip van de beschrijving van de vordering en de foto (‘s), deze te bezorgen aan de andere partij binnen twee weken na de dag waarop de partij informatie heeft ontvangen of geacht werd deze te ontvangen aangaande de schending van de overeengekomen voorwaarden.

10 “KLACHTEN OVER GEBREKEN EN TEKORTKOMINGEN”
De Klant zal zorgvuldig de kwaliteit en kwantiteit van het product (en) inspecteren binnen een week na ontvangst ervan. Eventuele klachten dienen schriftelijk te geschieden binnen een week na levering.

11 “BOUWVOORWAARDEN”
De verkoper zal op geen enkele bouwplaats fungeren als de hoofdaannemer. Dit betekent dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de geschiktheid van de funderingen, communicatienetwerken, of door andere derde partij vervaardigde bouwcomponenten.

12 “ONDERHOUD”
Goed onderhoud en zorg omvat: kleuring van het product met gespecialiseerde houten kleuren (2 lagen) erkend door de fabrikant, niet later dan 6 weken na de installatie van de muren, en ten minste om de 5 jaar (1 laag); Bij log huizen – balk en schroefaanspanningen tenminste tijdens de eerste 3 jaar; Wanneer de bouwwerken zijn afgerond en deze worden verwarmd – mag de temperatuur niet meer dan 1 ° C per dag worden verhoogd; Voldoende ventilatie en regelmatig onderzoek naar dak lekkage is nodig in iedere woning.

13 “VERTROUWELIJKHEID EN INTELLECTUELE EIGENDOM”
Prijzen vermeld in orderbevestigingen, aanbiedingen en facturen mogen niet worden gepubliceerd aan een derde partij. De verkoper heeft het recht om projecten en bouwkundige tekeningen in opdracht van de Klant te gebruiken in zijn verkoop, werk en promotiemateriaal indien niet anders is overeengekomen. De verkoper heeft het recht om foto’s en andere opnames van de bouw in de bouwperiode en later te gebruiken voor marketingdoeleinden, indien niet anders is overeengekomen.

14 “OVERMACHT”
De verkoper is niet aansprakelijk jegens de Klant of geacht in strijd te zijn met deze algemene voorwaarden als gevolg van een vertraging of fout te wijten aan een oorzaak buiten de verkoper z’n controle, met inbegrip maar niet beperkt tot, extreme weersomstandigheden, oorlog (al dan niet verklaard), handelingen van de overheid, export of import verboden, brand, explosies, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, sabotage, oproer, of vertragingen van leveringen door toeleveranciers als gevolg door overmacht, zoals omschreven in deze overeenkomst. Met dien verstande dat als de gebeurtenis in kwestie blijft gedurende een ononderbroken periode van meer dan 60 dagen kan een partij de overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij van de overeenkomst.

15 “KENNISGEVINGEN”
Alle kennisgevingen dienen schriftelijk te worden opgesteld per e-­mail of per post op het laatst bekende adres van de verkoper.

16 “GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT”
Elke claim of geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden zal in de eerste plaats worden beslecht door middel van onderhandelingen. Wanneer geschillen niet kunnen worden bijgelegd tussen de partijen, worden zij beheerst door de Belgische wetten.
Alleen het Vredegerecht van Leuven of de rechtbank van eerste Aanleg of Koophandel te Leuven zijnbevoegd om uitspraak te doen in alle eventuele geschillen, waarbij de Belgische wetgeving alleen geldt.